about-1 Nature BIO produkty

Compostable produkty kategória

about-2 Viac o BIO produktoch

Prečítaj si viac o BIO produktoch

about-3 Blog shop-net, s.r.o.

Informačný blog-shop-net, s.r.o.

about-4 Check stav objedávky

Skontrolujte stav objednávky

Informačný blog - shop-net, s.r.o.

ZA OBAL SI NESMIETE ÚČTOVAŤ POPLATOK

zákon o balnom

Predávate jedlo „so sebou“ alebo robíte roznášku jedla? Za obal si nesmiete účtovať poplatok.

PREDÁVATE JEDLO „SO SEBOU“ ALEBO ROBÍTE ROZNÁŠKU JEDLA? ZA OBAL SI NESMIETE ÚČTOVAŤ POPLATOK

Robíte rozvoz jedla? Predávate pizzu? Balíte jedlo zákazníkom, aby si ho mohli zobrať so sebou? A tiež účtujete poplatok za obal či krabicu? Porušujete zákon a môžete dostať pokutu.

Aktualizované 5.11.2017: Na konci článku nájdete aj stanovisko SOI k účtovaniu gastro obalov.

Účtovanie poplatku za krabicu na pizzu či polystyrénový obal na jedlo je bežnou praktikou reštaurácií, bufetov či donáškových služieb. Pri predaji jedla ale zo zákona nemôžete za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno.

Hovorí o tom zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

To znamená, že obal na jedlo musíte zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla.

Takisto pripomíname, že ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôžete do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu.

Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 EUR.


 Zákaz účtovania poplatkov za obal na jedlo sa týka napríklad:

 pizzerií, ktoré si nesmú účtovať poplatok za škatuľu na pizzu,
 reštaurácií, ktoré balia denné menu do polystyrénových obalov a za takýto obal nesmú účtovať poplatok,
 predajní so sudovým vínom, ktoré čapujú do plastových fliaš,
 cukrární, ktoré nesmú účtovať poplatok za škatuľu na zákusky,
 bufetov alebo stánkov, ktoré balia jedlo „so sebou“.

 Niekoľko prípadov, kedy predávajúci dostal pokutu za naúčtovaný obal za jedlo:


 Pizzeria dostala pokutu 266€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na pizzu.
 Firma, ktorá rozváža denné menu, dostala pokutu 300€ za to, že si naúčtovala obalový materiál za 0,33€.
 Podnikateľ dostal pokutu 250€ za to, že zákazníkovi naúčtoval krabicu na pizzu za 0,33€.
 Predajca živých kaprov dostal pokutu 350€ za to, že si naúčtoval obalový materiál vo výške 17 centov.
 Cukráreň dostala pokutu 150€ za to, že zákazníkovi naúčtovala 0,05€ za papierovú tácku.
 Predajňa sudového vína dostala pokutu 200€ za to, že si naúčtovala 0,17€ za PET fľašu, do ktorej zákazníkovi načapovali víno.
 Pizzeria dostala pokutu 400€ za to, že na svojom webe ponúkali denné menu s cenou navýšenou o poplatok za obal vo výške 20-30 centov.
 Cukráreň dostala pokutu 200€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na zákusky.

 Uvádzame niekoľko prípadov a zdôvodnení z rozhodnutí SOI:


V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov, kontrolný nákup, do ktorého objednali na telefónnom čísle zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho jedlo – Menu č. 4, ktoré doručil zamestnanec účastníka konania – pracovník rozvozu, pričom predávajúci v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál v hodnote 0,33 €. Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov ,kontrolný nákup – objednávku pizze (1 ks Pizza Gondola 500 g á 4,40 €/ks) na vopred dohodnuté miesto mimo priestorov prevádzkarne, ktorú doručil zamestnanec účastníka konania spolu s dokladom o kúpe, pričom pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza v sume 0,33 €. Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza (obalový materiál), pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci balil predávané výrobky do hygienicky nezávadných obalov, no náklady na tento obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádzal spotrebiteľ. Kontrolou bolo zistené, že, na internetovej stránke prevádzkovaného predávajúcim bola cena za obedové menu č. 1, 2 a 3 na donášku zvýšená z dôvodu započítania obalového materiálu. Uvedeným nedostatkom bolo ohrozené základné právo spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, nakoľko spotrebiteľ v danom prípade znáša náklady obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, keď kontrolou bolo zistené, že účastník správneho konania pri predaji sudového vína „stolové víno biele suché“ á 1,55 €/l zakúpené v kontrolnom nákupe načapoval do použitej plastovej fľaše, teda obalu, ktorý nie je určený na opakované použitie. Citované zákonné ustanovenie v záujme ochrany zdravia a života spotrebiteľa ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov. Za tým účelom je predávajúci povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa pri predaji výrobkov vhodný a hygienicky nezávadný obalový materiál, alebo výrobky pri predaji do takýchto obalov baliť. Keďže zabezpečenie obalových prostriedkov je výlučnou povinnosťou predávajúceho, zároveň je predávajúci povinný znášať aj náklady spojené s ich zabezpečením.
V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady. Na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi, nakoľko iný bezplatný obal nebol k dispozícii. Predávajúci účtoval aj tortovú škatuľu, nakoľko nemal k dispozícii bezplatný obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, nakoľko v čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady, na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi.
Dňa xx bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach vykonaná kontrola za účelom šetrenia písomného podania spotrebiteľa v prevádzkarni Pizzeria, donášková služba, pri ktorej bolo zistené, že ste nezabezpečili dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku; náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď ste vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks pizza Quattro stagioni 780g á 145,-Sk/ks, 70g saláma malokarpatská á 29,-Sk/70g) účtovali 12,-Sk za obalový materiál. V prípade predaja pizze donáškovým spôsobom vzhľadom na charakter tohto spôsobu predaja a charakter predávaného výrobku je nevyhnutné výrobok pri predaji zabaliť do hygienicky nezávadného obalu. V tomto prípade podľa citovaného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa znáša náklady na takého zabalenie predávajúci.
Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho účtoval spotrebiteľovi (inšpektorom) obalový materiál – papierovú tácku á 0,07 €, do ktorej 3 kusy zákuskov zakúpených v kontrolnom nákupe zabalil. Účtovaním obalového materiálu pri predaji výrobkov, ktorých ponuka si balenie vyžaduje, účastník konania porušil ustanovenie 17 zákona.
Účastník konania ako predávajúci účtoval inšpektorom vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks venček) za obalový materiál – papierovú tácku. Požiadavkou inšpektorov bolo zakúpenie 1ks venčeka a vzatie so sebou. Kontrolný nákup bol balený a účtovaný prítomnou predavačkou nasledovne: 1ks venček 150g á 0,55 eur/ks, 1ks tácka papierová á 0,05 eur/ks, teda spolu vo výške 0,60 eur. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho uhrádzať náklady na zabalenie výrobku a obalový materiál v prípade, ak to povaha predávaného výrobku vyžaduje. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko mal spotrebiteľ požiadavku požadované zákusky nekonzumovať v prevádzkarni – v cukrárni, ale vziať si ich so sebou a predávajúci takýto spôsob predaja umožnil, mal spotrebiteľ právo na to, aby neuhrádzal náklady na obalový materiál a zabalenie.

 Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie


K problematike účtovania gastro obalov sa vyjadrila aj Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe.

Podľa SOI je účtovanie gastro obalov v poriadku, ak v gastro prevádzke podávate jedlá a zákazník si ho chcieť vziať so sebou. Zákazníka musí vopred informovať o cene takéhoto obalu.

V prípade gastro prevádzok si predávajúci splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať. Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenníku.

V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne.

Pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto. V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla. Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.

Celé stanovisko je dostupné na na webstránke SOI.

Poznámka: stanovisko SOI k účtovaniu obalov v gastro prevádzke je však v nesúlade s viacerými udelenými pokutami (viď vyššie), kde predávajúci dostali pokutu za to, že si naúčtovali poplatok za napríklad za obal na zákusky či papierovú tácku.

ÚČTOVAŤ ALEBO NEÚČTOVAŤ MIKROTÉNOVÚ TAŠKU?

účtovať alebo neučtovať

Igelitové tašky už nemôžu byť zadarmo. Povinne je spoplatnili všetky obchody

 

Slovenský obchodníci nemôžu od včerajšieho dňa dávať ľuďom zadarmo k nákupu plastové tašky. Zmenu priniesla novela zákona o obaloch, ktorá má v nadväznosti na predpisy Európskej únie obmedziť objem plastového odpadu. Bezplatné zostali iba tenké sáčky využívané napríklad pre pečivo či mäsové výrobky. Slovenská republika sa prijatím zákona pripojila k rade ďalších krajín Európskej únie, ktoré nespoplatnené "igelitky" zakázali z ekologických dôvodov. Od začiatku nového roka sú povinne spoplatnené všetky plastové odnosné tašky, výnimku predstavujú iba veľmi ľahké plastové odnosné tašky s hrúbkou steny do 15 mikrónov, ktoré sú nevyhnutné z hygienických dôvodu alebo sú poskytované ako predajný obal pre voľne ložené potraviny v prípade, že ich použitie pomáha zabrániť plytvaniu potravinami. Platí pritom, že obchodníci musia "igelitky" spoplatniť nie iba symbolicky, ale účtovaná cena musí preukázateľne pokryť ich náklady. Účelom tohto zákona je chrániť životné prostredie predchádzaním vzniku odpadov z obalov, a to najmä znižovaním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalov.Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá má tiež dohliadať na dodržiavanie tejto povinnosti, chce spotrebiteľov aj podnikateľov na novelu radšej upozorniť dopredu, aby boli riadne informovaní. Žiadne masívne kontroly zamerané na ponúkanie týchto plastových tašiek začiatkom roka ČOI neplánuje, avšak v rámci bežných kontrol začnú inšpektori postupne sledovať aj dodržiavanie tejto novej povinnosti.

VIAC O BIO PRODUKTOCH

Stručný popis o materiále, výrobe a spracovaní našich ponúkaných naturie-Bio compostable produktoch.

LogoBIO

Nature Bio compostable:

 Týmto symbolom označené skupiny výrobkov sú biologicky rozložiteľné a najmä kompostovaním šetrné k životnému prostrediu.
 Sú vyrobené z tradičných prírodných materiálov (drevo, bambus, cukrová trstina,papier, lepenka) alebo z inovatívnych materiálov, akým je napríklad bioplast PLA. Bioplasty sú určené pre riadené kompostovaniev priemyselných kompostárňach.

 

Drevo a bambus

 Drevo a bambus sú plne obnoviteľnými zdrojmi a sú vhodné na rôznorodé použitie.
 Drevo má jednu z najlepších eko-rovnováh zo všetkých materiálov našej planéty. Vzniká v kambiu kmeňa stromov ako tenká vrstva pod kôrou a lykom.

 

DREVENÉ PRÍBORY

Drevené príbory sú zhotovené z vybraných osvedčených lesných drevín a prechádzajú osobitnými výrobnými procesmi.

Naše príbory sú tým pádom moderné a stabilné, pevné a samozrejme bez vplyvu na chuť pokrmov – ideálne pre gastronómiu, občerstvenie a catering

DREVENÉ ŠPÁRADLÁ, ŠPAJDLE, BAMBUSOVÉ NAPICHOVADLÁ

Špajdle z bambusu a dreva sú ideálne pre prípravu predjedál, alebo napr. na napichovanie ovocia, syrov a na grilovanie.

Ponúkame praktických pomocníkov rozdielnych tvarov, dĺžok a šírok. Všetky sú šetrné k životnému prostrediu

FINGERFOOD DREVENÉ LODIČKY

Fingerfood misky sú skutočnou ozdobou pre každú slávnostnú udalosť.

Majú rôzne moderné tvary, sú bezpečné pre potraviny a plne biologicky odbúrateľné, vhodné pre nespočetné množstvo použitia pri stolovaní

Čo je technológia (PLA)

 Polylactic acid, čiže kyselina polymliečna,v skratke PLA alebo C-PLA, je bio plast vyrábaný z rastlinného škrobu, s podobnými vlastnosťami ako plasty vyrábané z ropy. PLA plast je ale rozložiteľný a omnoho šetrnejší k prírode. Bio plasty boli pôvodne vynájdené ako náhrada slonoviny v biliardových guliach a vyrábajú sa už od roku 1869..
 Základnými surovinami pre biologicky rozložiteľné plasty sú kukurica, cukrová trstina a rastlinný olej.
 Výroba bio plastov je len mierne odlišná od produkcie bežných plastov z ropy. Tieto biologicky odbúrateľné plasty sú obzvlášť vítané v oblastiach lekárskych technológií, pri manipuláciis potravinami alebo na výrobu jednorazového riadu, ako sú napr. nápojové poháriky.
 Vďaka meniacemu sa povedomiu o životnom prostredí a túžbe po biologických a obnoviteľných zdrojoch, sú bio plasty spolu s novými technológiami a novými vlastnosťami jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov posledných rokov.
 Výrobky z bioplastov PLA a CPLA vyzerajú ako konvenčné plasty na báze ropy, ale na rozdiel od týchto plastov sú úplne biologicky rozložiteľné.
 Priemyselným kompostovaním sa rozkladajú späť na produkty prírodného zloženia.

Surovina papier

 Papier sa používa celé tisícročia – už starí Egypťania si veľmi cenili začiatky výroby papiera vo svojej kultúre. Prvýkrát bol postup výroby papiera spomenutý Číňanom Cai Lun približne 100 rokov po Kristovi.
 Naša značka a logo “BIO nature compostable” označuje výrobky z papiera a lepenky vyrobených z papierových ekologických vlákien z obnoviteľných zdrojov.
 Naše výrobky WIMEX sú vyrobené z papiera a lepenky šetrnej pre naše prostredie, 100% biologicky odbúrateľné, a sú cennou surovinou v cyklickom hospodárstve recyklácie.
 Používaním našich BIO prírodných komposto- vateľných produktov pomáhate nielen nášmu životnému prostrediu, ale aj nadväzujete na vysokú úroveň kvality všetkých produktov. K tomu patria popri moderných výrobných procesoch tiež všetky skúšky, certifikáty a samozrejme atesty pre styk s potravinami.

PAPIEROVÉ TANIERE

Výrobky z papiera a lepenky sú už tisíckrát osvedčené – to je to, čo nás už 25 rokov motivuj

PAPIEROVÉ TÁCKY HRANATÉ

Papierové produkty sú vyrábané z čerstvých vlákien – 100% celulózy, tak i z vrstvených lepeniek s podielom recyklovaného papiera

TORTOVÉ KRABICE

Sú tepelne odolné pre použitie aj v mikrovlnnej rúre, biologicky rozložiteľné a samozrejme recyklovateľné

PAPIEROVÉ PODLOŽKY POD TORTU

KRABICE NA PIZZU Z VLNITEJ LEPENKY

Papierové krabice na pizzu sú šetrné k životnému prostrediu!

Sú vyrobené zo špeciálne vrstvenej vlnitej lepenky, ktorej vnútorná časť, ktorá príde do styku s potravinou, je vždy z kvalitného atestovaného primárneho papiera. Táto vrstva má aj špeciálnu úpravu proti nasiakavosti. Ostatné nosné vrstvy sú z ekologickej a ekonomickej recyklovanej lepenky

PAPIEROVÉ VRECKÁ A PAPIEROVÉ TAŠKY

Papierové vrecká sú stabilné, pevné, vysoko kvalitné a ekologicky lepené.

Papierové tašky sú záujme životného prostredia.

PAPIEROVÉ VRECKÁ PRE RÝCHLE OBČERSTVENIE

Naše praktické vrecká pre rýchle občerstvenia prispievajú k hygiene podávania, prenosu a konzumácii pokrmov u street food predaja.

Vyrobené zo 100% papiera, bezpečné pre potraviny a samozrejme 100% biologicky rozložiteľné.

PAPIEROVÉ SLAMKY

Ponúkame Vám veľký výber produktov šetrných k životnému prostrediu.

BIOPLASTOVÉ SLAMKY (PLA)

O našej spoločnosti

shop-net, s.r.o.

SHOP-NET, s.r.o. je už niekoľko rokov významným dodávateľom spotrebného, obalového, hygienického materiálu ako sú plastové obaly, plastový jednorazový riad, potravinárske fólie, mikroténové tašky, hygienické potreby, servítky rôznych farieb a veľkostí, a iné. Našimi zákazníkmi sú reštaurácie, bary a gastro prevádzky, maloobchodné prevádzky, hotely a ubytovacie zariadenia, welness, fitness, aquaparky, plavárne, ceteringové agentúry Sme slovenská firma s pôsobnosťou po celej SR.

Inšpiruj sa papierovými taškami a vcerkami

tašky

tašky

Referencie

Vybrané produkty z kategórie

Compostable nature bio

Prejdi do kategórie

Menu box 2-dielny BIO cukrová

Menu box 2-dielny BIO cukrová trstina 250 x 162 x 63 mm [50 ks]

 • ok KÓD PRODUKTU: 45512
 • ok Počet kusov V balení 50
 • ok Počet balení v kartńe 3
 • ok Počet kartónov na palete 48

Papierový pohár -BIO- 280 ml, M (Ø 80 mm) [50 ks]

Pohár priehľadný 0,3 l (PLA) -BIO- (Ø 95 mm) [70 ks]

 • ok KÓD PRODUKTU: 76528
 • ok Počet kusov V balení 50
 • ok Počet balení v kartńe 120
 • ok Počet kartónov na palete 30

Tanier okrúhly BIO cukrová trstina

Tanier okrúhly BIO cukrová trstina Ø 22 cm [50 ks]

 • ok KÓD PRODUKTU: 41022
 • ok Počet kusov V balení 50
 • ok Počet balení v kartńe 6
 • ok Počet kartónov na palete 81