Zásady ochrany osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával jeho osobné údaje, v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené/zmenené, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

SHOP-NET, s. r. o. prevádzkovateľ serveru www.shop-net.sk, sa zaväzuje, že:

Vaše poskytnuté osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú nikdy zverejnené, sprístupnené či poskytnuté inej tretej strane, ak to nie je nevyhnuté pre vybavenie objednávky

Vaše poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (vybavenia objednávky) na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Údaje, ktoré je nutné zadať pri registrácii alebo objednávke.

a.) Fyzická osoba:

Meno a priezvisko

Úplnú poštovú adresu

Telefonické a e-mailové spojenie


b.) Právnická osoba:

Meno a priezvisko

Názov firmy

Úplnú poštovú adresu

Úplnú fakturačnú adresu

Telefonické, prípadne faxové spojenie

IČO

IČ DPH, pripadne DIČ


Tieto údaje sú nevyhnutné pre samotný proces vybavenia objednávky. Umožnia nám vykonať potrebné účtovné operácie (vyhotovenie daňového dokladu, ktorý vyžadujú obe strany), spárovať vašu platbu, odoslať tovar na dodaciu adresu.


Váš súhlas: Používaním internetového obchodu www.SHOP-NET súhlasíte s týmito podmienkami o ochrane osobných údajov. Dávate tak predávajúcemu (SHOP-NET, s. r. o.) právo poskytnúť nevyhnutné minimum Vašich osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované.

Informačný systém prevádzkovateľa SHOP-NET, s. r. o., pre spracovanie osobných údajov je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. pod reg. číslom 1690.