about-1 Nature BIO produkty

Compostable produkty kategória

about-2 Viac o BIO produktoch

Prečítaj si viac o BIO produktoch

about-3 Blog shop-net, s.r.o.

Informačný blog-shop-net, s.r.o.

about-4 Check stav objedávky

Skontrolujte stav objednávky

Zásady ochrany osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával jeho osobné údaje, v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené/zmenené, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.


Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť shop-net, s.r.o., so sídlom Západná 2518/11 91108 Trenčín (ďalej len ako predávajúci).

Ustanovenia ochrany údajov

1. Predávajúci je v zmysle týchto ustanovení aj prevádzkovateľom webovej stránky.

2. Za osobný údaj sa považujú také informácie, ktorými možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Sú to najmä meno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail. cookies a iné.

3. Spotrebiteľ resp. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú správne a pravdivé. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o kúpe tovaru na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so spotrebiteľom z dôvodu uplatnenia zmluvných práv (odstúpenie od zmluvy) ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely zasielania informácií o tovare, a to elektronickými prostriedkami (e-mail).

4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:

a) registráciu zákazníka
b) vytvorenie objednávky/ uzatvorenie kúpnej zmluvy
c) vystavenie dokladu, potvrdenie objednávky
d) dodanie tovaru
e) informácie o novinkách, zľavách a akciách
f) evidencia objednávok a reklamácie

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, v elektronickej forme alebo iným spôsobom pri komunikácii s kupujúcim.

6. Spotrebiteľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi.

7. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

a) meno a priezvisko
b) adresa
c) tel. č. a e-mail
d) platobné údaje
e) cookies.

8. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

9. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

10. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii, pri prihlásení sa k odberu . Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek oznámením prevádzkovateľovi alebo zrušením účtu prípadne odhlásením sa z odberu noviniek.

12. Nie je možné odvolať súhlas so spracúvaním údajov, ktorý je vykonávaný na základe zákonnej povinnosti (napr. daňové účely).

13. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcom.

14. Dotknutá osoba má tieto práva voči prevádzkovateľovi, na základe písomnej žiadosti v súlade s čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR a v súlade so zákonom:

a) Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa vyhlásenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
b) Dotknutá osoba právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
c) Dotknutá má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali

2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov

3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu

4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

d) Dotknutá má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku

4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

e) Na základe čl. 19 GDPR je prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
f) Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
g) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov.
h) Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
i) Dotknutá osoba má právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
j) Právo na začatie konania pred príslušným Orgánom štátnej správa podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
k) Dotknutá osoba má právo na určenie doby spracovania údajov. Údaje sú spracované na dobu splnenia účelu zmluvy, evidencie objednávky a prípadných reklamácii.
l) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté na uzavretie zmluvy pri vytváraní objednávky. V príde ich neposkytnutia nie je možné uzavrieť zmluvu na diaľku.
m) Dotknutá osoba má právo na určenie zdroja osobných údajov ak neboli získané na základe jej súhlasu.

15. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

a) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe, alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
b) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu.
c) Informácie poskytuje prevádzkovateľ bezodkladne.
d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií.

16. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tieto práva požíva jej zákonný zástupca.

17. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

18. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje.

19. Tieto ustanovenia sa spravujú zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a príslušných noriem EÚ.

20. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala neoprávnene.

21. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť akýmkoľvek spôsobom. (e-mail, telefón)

Vysvetlenie k ochrane osobných údajov


shop-net, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prípadne, ktoré získame inak ako priamo od Vás.


Pri návšteve stránok shop-net, s.r.o. môžeme od Vás získavať údaje ako IP adresa, cookies, správanie na stránke, informácie o operačnom systéme, el. zariadení a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie je možné konkrétne identifikovať používateľa.

Údaje cookies slúžia na viacero účelov ako funkcia stránky a iné súbory cookies, ktoré sú analytické . Analytické cookies sú zhromažďované spoločnosťou Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Anonymizované dáta už nie sú osobnými údajmi, keďže ich nemožno priradiť konkrétnej fyzickej osobe. A s takýmito údajmi pracuje aj shop-net, s.r.o. Tieto údaje sú používané aj na reklamné účely. Nastavenia cookies možno kontrolovať týmto modulom od Google alebo v nastaveniach Vášho prehliadača. V prípade ak si v prehliadači nastavíte blokovanie aj iných cookies (technické), sťažíte fungovanie webových stránok a v prípade blokovania analytických cookies sťažíte fungovanie e-shopu shop-net, s.r.o. a reklama, ktorá sa Vám zobrazuje aj na iných stránkach nemusí reflektovať Vaše záujmy.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom: • nákup tovaru, dodanie tovaru, evidencia reklamácii a ich vybavenie, registrácia Vás ako zákazníka – vaše osobné údaje sú spracované v minimálnom rozsahu tak aby ste dostali svoj tovar ako je meno, adresa, tel. kontakt, e-mail (na účely dodania sú údaje poskytnuté prepravcovi), v prípade registrácie môžete svoje údaje a aj svoj účet kedykoľvek zmazať • marketing: e-mailové ponuky Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu, ktorý potvrdíte mailom a kedykoľvek môžete tento súhlas odvolať, v tomto prípade nepotrebujeme iné údaje ako Váš e-mail
• plnenie iných zákonných povinností (účtovníctvo)

Vaše osobné údaje spracúvame na tomto právnom základe:


• plnenie zmluvných povinností z kúpnej zmluvy
• oprávnený záujem poskytovania marketingovo relevantného obsahu – automaticky spracúvané údaje a cookies


Vaše osobné údaje spracúvame v tomto časovom horizonte:


• vaše osobné údaje spracúvame na dobu platnosti kúpnej zmluvy > v prípade neposkytnutia nie je možné zo zmluvy plniť
• vaše osobné údaje spracúvame na dobu , ktorú nám ustanovujú právne predpisy – 10 rokov v prípade daňového dokladu > v tomto prípade nie je možné súhlas odvolať
• užívateľský účet > doba dokým sami nezrušíte svoj účet, t.j. neodvoláte súhlas
• marketing > odvolanie obchodných notifikácii